Ələsgərova ElvinaBərdə 

Ələsgərova Elvina

Mü­ha­ri­bə çox də­hș­ət­li­dir. Bu­nu an­caq ya­șa­yan­lar bi­lər. 27 sent­yabr­da baș­la­yan mü­ha­ri­bə bi­zə çox șeyi an­lat­dı. Biz mü­ha­ri­bə­də er­mə­ni fa­ș­iz­mi­nin və­hși­lik­lə­ri­nin șahi­di ol­duq. Mü­ha­ri­bə­yə bu qə­dər tez alı­șa­ca­ğı­mı­za inan­mır­dıq. Mü­ha­ri­bə­də hər gün tə­ci­li yar­dım və atəș səs­lə­ri eși­dir­dik. Hər gün bir ne­çə șəhid xə­bə­ri gə­lir­di, bir evin çı­ra­ğı sö­nür­dü. 44 gün­lük mü­ha­ri­bə­nin 32-ci gü­nün­də, 28 okt­yabr­da er­mə­ni Bər­də­də ye­ni­dən ter­ror et­di. Bu ter­ror çox­lu say­da in­sa­nın hə­ya­tı­na son qoy­du. Çə­tin gün­lər ke­çir­dik.

28 okt­yab­rın gü­nor­ta sa­at­la­rı idi. Mən te­le­vi­zo­ru iz­lə­yir­dim. Bir­dən çox ya­xın mə­sa­fə­dən gu­rul­tu­lu səs duy­dum və zəl­zə­lə ol­du­ğu­nu zənn et­dim. An­caq ard-ar­da gə­lən ra­ket səs­lə­rin­dən bu­nun ter­ror ol­du­ğu­nu an­la­dım. O an evi­mi­zin pən­cə­rə­lə­ri­nin șüșə­lə­ri sın­dı. Ailə üzv­lə­rim­lə ya­șa­dı­ğı­mız əra­zi­ni tərk et­dik. Te­le­vi­zor­da Bər­də ter­ro­ru gös­tə­ri­lir­di. Hər kəs bu ter­ro­ra șahid­lik edir­di. Bu ter­ror­da 27 nə­fər in­san hə­lak ol­du. Bu in­san­lar gü­nah­sız ye­rə öl­dü­rül­dü. O gün­dən son­ra mən er­mə­ni və­hși­lik­lə­ri­nin șahi­di ol­dum. Ter­ro­run nə de­mək ol­du­ğu­nu an­la­dım. Ra­ket dü­şən yer­lə­rə bax­dıq­ca va­hi­mə­lə­nir­dim. Bu­nu er­mə­ni­dən baş­qa kim­sə edə bil­məz­di. Bu nor­mal in­san işi de­yil­di. Uşa­ğa, qo­ca­ya, qa­dı­na qı­yan, dinc əha­li­ni qır­maq­dan çə­kin­mə­yən er­mə­ni­lər.  Bir ne­çə gün keç­di, 10 no­yabr gə­lib çat­dı.

10 no­yabr Və­tən mü­ha­ri­bə­si­nin son gü­nü idi. İgid əs­gər­lə­ri­miz Bər­də ter­ro­ru­nun qi­sa­sı­nı al­dı. 10 no­yabr 3 öl­kə tə­rə­fin­dən im­za­lan­mıș bə­yan­na­mə əsa­sın­da mü­ha­ri­bə so­na çat­dı. Bu gün­lər bi­zim heç vaxt ya­dı­mız­dan çıx­ma­ya­caq. Azər­bay­can or­du­su və əha­li­si bu ha­di­sə­lə­rin baș ver­mə­si­nə bax­ma­ya­raq, hə­mi­șə ol­duq­la­rı ki­mi güc­lü idi­lər. İgid əs­gər­lə­ri­miz əzm­lə dö­yüş­dü­lər. Biz öz qə­dim tor­paq­la­rı­mı­za – Qa­ra­ba­ğı­mı­za qo­vuș­duq. Bu mü­ha­ri­bə­də 3000-ə ya­xın șəhid ver­dik. An­caq qə­lə­bə­ni əl­də et­dik. Şə­hid­lə­ri­mi­zə Al­lah­dan rəh­mət, qa­zi­lə­ri­mi­zə isə Al­lah­dan șəfa­lar di­lə­yi­rik.

Mən fəxr edi­rəm ki, Azər­bay­can­lı­yam!

Ya­șa­sın Azər­bay­can! Qa­ra­bağ Azər­bay­can­dır!

Ələsgərova Elvina
Bərdə şəhər şəhid Alı Mustafayev adına 5 nömrəli tam orta məktəbi – X sinif

Əlaqədar yazılar