Abbasov AyxanBərdə 

Abbasov Ayxan

Zə­fər yo­lu 2020-ci ilin 27 sent­yab­rın­da baş­la­dı. 44 gün­lük və­tən mü­ha­ri­bə­sin­də­ki Zə­fər gü­nü, xe­yi­rin şər üzə­rin­də qə­lə­bə­si və əda­lə­tin ta­ri­xi tən­tə­nə­si idi. Ta­rix bo­yu Azər­bay­can xal­qı sə­bir­li, qo­naq­pər­vər, sülh və əmin-aman­lı­ğın tə­rəf­da­rı olub. La­kin səb­rin də bir həd­di-hü­du­du olur. Er­mə­nis­ta­nın sülh da­nı­şıq­la­rı pros­se­si­ni poz­ma­sı, tə­mas xət­tin­dən tez-tez təx­ri­bat­la­ra əl ata­raq mül­ki­ əha­li­yə atəş aç­ma­sı Azər­bay­ca­na, Azər­bay­can or­du­su­na hərb­dən baş­qa yol qoy­ma­dı. Tə­bii ki, mü­ha­ri­bə­nin hər də­qi­qə­si, hər saa­tı qan, ölüm, itim­dir. Əs­lin­də 44 gün da­vam edən və­tən mü­ha­ri­bə­si müa­sir dövr üçün çox qı­sa bir müd­dət­dir.

Da­nıl­maz hə­qi­qət­dir ki, mü­ha­ri­bə­də qə­lə­bə, dö­yüş mey­da­nın­da tö­kü­lən qan­lar he­sa­bı­na qa­za­nı­lır. Ali Baş Ko­man­da­nı­miz, Cə­nab İl­ham Əli­ye­vin səs­lən­dir­di­yi, “Qa­ra­bağ Azər­bay­can­dır!” ifa­də­si or­du­mu­zu hər gün, hər sa­at zə­fər­dən-zə­fə­rə apa­ran şüa­ra çev­ril­di. Bu ta­le yük­lü gün­lər­də hər bi­ri­miz hə­min ifa­də­nin ya­rat­dı­ğı əh­va­li-ru­hiy­yə­nin ca­zi­bə­si­nə dü­şüb, qə­lə­bə­mi­zin hər gün, hər an ya­xın­laş­dı­ğı­na əmin olur­duq.

Azər­bay­can or­du­su­nun cə­sur əs­gər və za­bit­lə­ri ca­nı, qa­nı ba­ha­sı­na er­mə­ni­lə­rin və on­la­rın xa­ri­ci ha­va­dar­la­rı­nın 30 il ər­zin­də mil­yon­lar­la və­sa­it sərf edə­rək qur­du­ğu nə­həng is­teh­kam­la­rı ya­rıb keç­di, düş­mə­nin si­lah­lı qüv­və­lə­ri­ni dar­ma­da­ğın et­di.

Ulu ön­də­ri­miz de­yir­di: “Mən il­ham Əli­ye­və özüm qə­dər ina­nı­ram.”

Azad ol­muş bü­tün tor­paq­la­rı­mız­da, üç rəng­li bay­ra­ğı­mı­zın əbə­di ola­raq dal­ğa­lan­dı­rıl­ma­sı, öl­kə rəh­bə­ri­nin bö­yük qə­lə­bə müj­də­lə­ri, dün­ya­nın nü­fuz­lu nəşr­lə­ri­nə, küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri­nə ver­di­yi mən­tiq­li, dol­ğun mü­sa­hi­bə­lər də Azər­bay­ca­nın haqq sa­va­şın­da qa­lib gəl­mə­si üçün bö­yük sti­mul ol­du.

Mən, mü­ha­ri­bə­nin ba­la­ca şa­hi­di ola­raq “Nə­yi, ha­ra­da və nə vaxt et­mə­yin la­zım ol­du­ğu­nu mən özüm bi­li­rəm!” – de­yən, – “Azər­bay­ca­nın apar­dı­ğı mü­ha­ri­bə əda­lət­li və mü­qəd­dəs haqq işi­dir!” səs­lən­di­rən Ali Baş ko­man­dan, cə­nab İl­ham Əli­yev­lə şəx­sən fəxr edi­rəm.

Abbasov Ayxan
Bərdə şəhəri Tofiq İsmayilov adına
1 nömrəli tam orta məktəbi – XI sinif

Əlaqədar yazılar