Abdullayeva NuranəGəncə 

Abdullayeva Nuranə

Mil­li-mə­nə­vi bir­li­yi­miz, və­tən oğul­la­rı­nın doğ­ma el-oba­ya sə­da­qə­ti, mərd­li­yi və mə­ta­nə­ti 44 gün­lük mü­ha­ri­bə­də özü­nü da­ha da ba­riz şə­kil­də gös­tər­di. Bu oğul­lar öz xal­qı­nın əsr­lə­rin sı­na­ğın­dan çıx­mış mil­li xü­su­siy­yət­lə­ri­nin ma­hir da­şı­yı­cı­la­rı­dır. On­la­rın igid­lik nü­mu­nə­lə­rin­də xal­qın, mil­lə­tin kök­lü duy­ğu­la­rı ya­şa­yır. Mil­li men­ta­li­te­ti­miz, mil­li lə­ya­qə­ti­miz xal­qın qiy­mət­li po­ten­sia­lı olan oğul­la­rın çi­yin­lə­rin­də yük­sə­lir. Ən çə­tin, ən ağır mə­qam­lar­da mə­sul­li­yə­ti öz üzə­ri­nə gö­tü­rən xü­su­si tə­yi­nat­lı­la­rın ro­lu bu sa­vaş­da çox bö­yük­dür. Qə­lə­bə­si­ni bö­yük if­ti­xar­la qeyd et­di­yi­miz Şu­şa­nın alın­ma­sı da on­la­rın şü­caə­ti sa­yə­sin­də ol­du.

Mü­ha­ri­bə­də dö­yüş də var, şə­hid­lik də. Şə­hid­lik adi ölüm de­yil, və­tən, tor­paq, bö­yük amal­lar uğ­run­da can­dan keç­mək, özü­nü şü­ur­lu şə­kil­də qur­ban ver­mək de­mək­dir. Şə­hid­lik ve­ril­miş ömür pa­yı­nı gə­lə­cək nə­sil­lə­rin xoş­bəxt­li­yi­nə ba­ğış­la­maq­dır. Və­tən yo­lun­da əsl hey­rət, hü­nər və şə­rəf­dir.

Qa­ra­bağ zə­fə­rin­də tor­paq­la­rı­mı­zı er­mə­ni tap­da­ğın­dan azad edən Şə­hid­lə­ri­mi­zə Al­lah­dan rəh­mət, Qa­zi­lə­ri­mi­zə şə­fa­lar di­lə­yi­rik.

Eşq ol­sun mü­qəd­dəs tor­pa­ğın şə­hid oğul­la­rı­na!

Və­tən on­la­rı əs­la unut­ma­ya­caq!

Abdullayeva Nuranə
Gəncə şəhəri Mir Cəlal Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəbi – X sinif

Əlaqədar yazılar