Nəsibova Günay Gəncə 

Nəsibova Günay

44 gün­lük və­tən mü­ha­ri­bə­sin­də Azər­bay­can xal­qı çox çə­tin­lik­lər çək­di. An­caq bu çə­tin­lik­lə­rə bax­ma­ya­raq “Də­mir Yum­ruq” ki­mi bir­ləș­dik. Qə­lə­bə­yə na­il ol­duq. Hə­qi­qə­tən mü­ha­ri­bə müd­də­tin­də çox çə­tin­lik­lər­lə üz­ləş­dik. Xü­su­si­lə də, Gən­cə­yə atı­lan bal­lis­tik ra­ket za­ma­nı. İlk də­fə ra­ket 4 okt­yabr ta­ri­xin­də gü­nor­ta sa­at­la­rın­da atıl­mıș­dı. O vax­tı ev­də idim və çox qorx­muș­dum. Da­ha son­ra­kı ta­rix­lər­də atı­lan ra­ket­lər ge­cə 00:00 ra­də­lə­rin­də atıl­mıș­dı. O vax­tı bi­zim üçün da­ha çə­tin idi. Ge­cə yat­dı­ğı­mız vaxt part­la­yış sə­si ilə ani­dən oyan­maq da­ha də­hș­ət­li idi. Ya­șa­yıș ye­ri­miz, ət­raf əra­zi­lər çox zə­rər gör­dü. De­mək olar ki, çox yer da­ğıl­mıș­dı. Bu…

ətraflı
Kərimli Nuray Gəncə 

Kərimli Nuray

44 gün­lük Və­tən mü­ha­ri­bə­sin­də həm ön cəb­hə­də, həm də ar­xa cəb­hə­də düş­mə­nə qar­şı mü­ba­ri­zə apa­rı­lır­dı. Xal­qı­mız də­mir yum­ruq ət­ra­fın­da bir­ləş­miş­di. Or­du­muz düş­mə­nə qar­şı igid­lik­lə vu­ru­şur­du. La­kin hər za­man ol­du­ğu ki­mi er­mə­ni­lər ye­nə şə­rəf­siz­li­yə əl at­dı­lar. Or­du­mu­za qa­lib gəl­mə­yə­cə­yi­ni ba­şa dü­şən düş­mən dinc əha­li­ni atə­şə tut­ma­ğa baş­la­dı. Bu­nu yal­nız er­mə­ni­lər edə bi­lər­di. Biz ta­rix bo­yu də­fə­lər­lə bu­nun şa­hi­di ol­mu­şuq. Gən­cə şə­hə­ri 4,5,8,11,17 okt­yabr­da gü­nün müx­tə­lif sa­at­la­rın­da ra­ket atə­şi­nə mə­ruz qal­dı. İn­san­lar gün­də­lik hə­yat­la­rı­na da­vam edir­di­lər. Heç kim be­lə bir ha­di­sə­nin baş ve­rə­cə­yi­ni göz­lə­mir­di. Hə­min vaxt mən və ailə üzv­lə­rim ev­dəy­dik. Bir­dən…

ətraflı
Məmmədova Xoşqədəm Gəncə 

Məmmədova Xoşqədəm

O gün­lər… O gün­lə­rə bir da­ha ge­ri dön­mək is­tə­mi­rəm. Hə­ya­tım­da ilk də­fə ra­ket hü­cu­mu­nu bu 44 gün­lük mü­ha­ri­bə­də gö­züm­lə gör­düm. San­ki qor­xu­lu bir yu­xu idi. Mü­ha­ri­bə­nin ye­ni baş­la­yan ərə­fə­lə­ri idi. Er­mə­ni mən­fur­la­rı­nın Gən­cə­yə ra­ket ata­caq­la­rı­nı ağ­lı­mın ucun­dan be­lə ke­çir­mir­dim. Hə­min gün­lər­də ev­də ailə üzv­lə­rim­dən yal­nız atam idi. Mən Gən­cə şə­hə­rin­də ya­şa­yı­ram. 4 okt­yabr 2020-ci il, ba­zar gü­nü idi. İlk ra­ket atı­lan əra­zi­dən ra­ket atıl­ma­mış­dan 15-20 də­qi­qə əv­vəl keç­miş­dim. Ani­dən göy gu­rul­tu­sun­dan da sərt bir səs gəl­di və çox qorx­dum. O qə­dər qorx­muş­dum ki, ar­tıq da­nı­şa bil­mir­dim, san­ki lal ol­muş­dum. Yax­şi…

ətraflı
Namazova Nəzrin Gəncə 

Namazova Nəzrin

44 gün­lük Və­tən mü­ha­ri­bə­si Azər­bay­can xal­qı üçün Zə­fər gü­nü, xe­yi­rin şər üzə­rin­də qə­lə­bə­si və ta­ri­xi əda­lə­tin tən­tə­nə­si­dir. 44 gün­lük mü­ha­ri­bə baş­la­yan­dan bə­ri ar­tıq 2 də­fə er­mə­ni van­dal­la­rı Gən­cə­yə ra­ket zər­bə­si en­dir­miş­di­lər. Üçün­cü­sü və ən dəh­şət­li­si isə okt­yab­rın 11-də ge­cə sa­at 2-də at­dıq­la­rı ra­ket idi. Hə­min vaxt mən öz ota­ğım­da ya­tır­dım. Bir­dən dəh­şət­li bir gu­rul­tu sə­si­nə oyan­dım. Ürə­yim bərk-bərk dö­yü­nür, bo­ğa­zım mən­dən ix­ti­yar­sız qu­ru­yur­du. Mən qor­xu­lu yu­xu gör­dü­yü­mü san­dım, an­caq ev­də va­li­deyn­lə­ri­min ota­ğı­nın işı­ğı­nın yan­ma­sın­dan və səs-küy səs­lə­rin­dən bil­dim ki, nə­sə cid­di bir ha­di­sə baş ve­rib. Va­li­de­yin­lə­rim cəld mə­nim ota­ğı­ma gəl­di­lər,…

ətraflı
Cabbarova Ayşən Gəncə 

Cabbarova Ayşən

Er­mə­ni­lə­rin xal­qı­mı­za qar­şı tö­rət­di­yi tə­ca­vü­zün sə­bəb­lə­ri­ni öy­rən­mək üçün ta­ri­xi və­rəq­lə­mə­li ol­dum. Er­mə­ni­lə­rin bi­zim tor­paq­la­rı­mı­za ne­cə gəl­dik­lə­ri­ni araş­dır­ma­ğa baş­la­dım. Xal­qı­mı­za qar­şı er­mə­ni mil­lət­çi­lə­ri­nin tö­rət­di­yi soy­qı­rı­mı si­ya­sə­ti­nin ta­ri­xi XVI­II əs­rin əv­vəl­lə­rin­dən baş­la­yır. Hə­min dövr­də tor­paq­la­rı­nı Cə­nu­bi Qaf­qa­za doğ­ru ge­niş­lən­dir­mək­də olan çar Ru­si­ya­sı er­mə­ni­lər­dən va­si­tə ki­mi is­ti­fa­də edir, Qaf­qaz­da er­mə­ni mil­li döv­lə­ti ya­ra­da­ca­ğı və­di ilə şir­nik­lən­di­rir­di. 1724cü il no­yab­rın 10-da I Pyo­tun adın­dan ve­ril­miş fər­man­da ələ ke­çi­ril­miş Azər­bay­can əra­zi­sin­də er­mə­ni­lə­rin məs­kun­laş­dı­rıl­ma­sı üçün hər cür şə­ra­it ya­ra­dıl­ma­sı nə­zər­də tu­tul­muş­dur. Er­mə­ni­lər bu für­sət­dən is­ti­fa­də edə­rək öz si­ya­sət­lə­ri­ni hə­ya­ta ke­çi­rə­rək öl­kə­mi­zin ta­ri­xi əra­zi­sin­də er­mə­ni döv­lə­ti qur­maq…

ətraflı
Bayramova Fidan Gəncə 

Bayramova Fidan

Qan­lı gün­lə­rin şa­hid­lə­rin­dən bi­ri də mə­nim ailəm və ya­xın­la­rım ol­du. O, gün­lə­rin tə­si­rin­dən hə­lə də çıx­ma­mı­şam. 44 gün­lük mü­ha­ri­bə tək mə­nim de­yil, bü­tün ailə üzv­lə­ri­min yad­da­şın­da si­lin­məz iz­lər bu­rax­dı. O gün hə­lə də gö­zü­mün önün­dən get­mir. Sə­hər sa­at­la­rı idi. Ota­ğım­da ya­zı ya­zır­dım. Bir­dən o dəh­şət­li sə­si və tit­rə­yi­şi duy­dum. Tez anam­gi­lin ya­nı­na qaç­dım. Va­li­deyn­lə­rim mə­nim hə­yə­ca­nı­mı hiss edib qorx­ma­ma­ğı­mı söy­lə­di­lər. Mən və ki­çik qar­da­şım qor­xu­mu­zu va­li­de­yin­lə­ri­mi­zə bəl­li et­mə­mək is­tə­sək də, on­lar bu­nu an­la­yıb dər­hal bi­zi ev­dən çı­xart­dı­lar. O part­la­yış san­ki göz qır­pı­mın­da baş ver­di. Dəh­şət­li part­la­yış ye­ni­dən eşi­dil­di. An­caq bu…

ətraflı
Məmmədova Hürü Gəncə 

Məmmədova Hürü

27 sent­yabr 2020-ci il­də Azər­bay­can xal­qı, döv­lə­ti və or­du­su elə bir ta­rix yaz­dı ki, bu, bü­töv bir mil­lə­tin lə­ya­qət rəm­zi­nə, mil­li qey­rət nü­mu­nə­si­nə çev­ril­di. Biz ya­ğı düş­mə­nin üs­tü­mü­zə at­dı­ğı lə­kə­ni tə­miz­lə­dik, qa­mə­ti­mi­zi dü­zəlt­dik, il­lər­lə həs­rə­tin­də ol­du­ğu­muz tor­paq­la­rı­mı­za qo­vuş­duq. Heç nə­yi unut­ma­dıq, unut­ma­dıq­ca da möh­kəm­lən­dik, güc­lən­dik, nə­ha­yət, dün­ya­nın il­lər­dir göz yum­du­ğu əda­lət­siz­li­yi özü­müz tək­ba­şı­na həll edə­rək ara­dan qal­dır­dıq. Pre­zi­dent, Ali Baş Ko­man­dan İl­ham Əli­ye­vin ət­ra­fın­da sıx bir­lə­şən Azər­bay­can xal­qı 30 il­lik məh­ru­miy­yə­tə cə­mi 44 gü­nə son qoy­du. Ta­ri­xi­mi­zə ye­ni sə­hi­fə ya­zıl­dı. 30 il ər­zin­də Er­mə­nis­tan rəh­bər­li­yi “Güc­lü or­du­su” haq­qın­da uy­dur­ma­lar or­ta­lı­ğa…

ətraflı
Sadıqova Lalə Gəncə 

Sadıqova Lalə

2020-ci ilin II Qa­ra­bağ mü­ha­ri­bə­si ye­ni ta­rix yaz­dı. Mən bir şa­gird və Azər­bay­can və­tən­da­şı ki­mi bu ye­ni, möh­tə­şəm ta­ri­xin şa­hid­lə­rin­dən bi­ri ol­dum. Qa­lib bir öl­kə­nin ye­ni­yet­mə­si ol­maq nə qə­dər qü­rur­ve­ri­ci ol­sa da, bu mü­ha­ri­bə­nin ağ­rı­lı, dəh­şət­li tə­rəf­lə­ri­ni də gör­mə­mək müm­kün de­yil. Əs­lin­də, mü­ha­ri­bə­nin dəh­şət­lə­ri haq­qın­da ha­mı mə­lu­mat­lı­dır. Mü­ha­ri­bə qan­dı, it­ki­di, da­ğın­tı­dı, ölüm­dü. İn­sa­na ağ­rı ya­şa­dan nə var­sa, mü­ha­ri­bə­də var. Mü­ha­ri­bə­nin vur­du­ğu ya­ra uzun çə­kir, çə­tin sa­ğa­lır. Ölüm və da­ğın­tı­nın ağ­rı­sı də­ri­nə iş­lə­yir. Mü­ha­ri­bə tək bir döv­lə­tə de­yil, bö­yük­dən ki­çi­yə ki­mi bü­tün və­tən­da­şı­na, öl­kə­nin iq­ti­sa­diy­ya­tı­na zə­rər vu­rur. Mü­ha­ri­bə qa­li­biy­yət­lə nə­ti­cən­lən­sə be­lə.…

ətraflı
Abdullayeva Nuranə Gəncə 

Abdullayeva Nuranə

Mil­li-mə­nə­vi bir­li­yi­miz, və­tən oğul­la­rı­nın doğ­ma el-oba­ya sə­da­qə­ti, mərd­li­yi və mə­ta­nə­ti 44 gün­lük mü­ha­ri­bə­də özü­nü da­ha da ba­riz şə­kil­də gös­tər­di. Bu oğul­lar öz xal­qı­nın əsr­lə­rin sı­na­ğın­dan çıx­mış mil­li xü­su­siy­yət­lə­ri­nin ma­hir da­şı­yı­cı­la­rı­dır. On­la­rın igid­lik nü­mu­nə­lə­rin­də xal­qın, mil­lə­tin kök­lü duy­ğu­la­rı ya­şa­yır. Mil­li men­ta­li­te­ti­miz, mil­li lə­ya­qə­ti­miz xal­qın qiy­mət­li po­ten­sia­lı olan oğul­la­rın çi­yin­lə­rin­də yük­sə­lir. Ən çə­tin, ən ağır mə­qam­lar­da mə­sul­li­yə­ti öz üzə­ri­nə gö­tü­rən xü­su­si tə­yi­nat­lı­la­rın ro­lu bu sa­vaş­da çox bö­yük­dür. Qə­lə­bə­si­ni bö­yük if­ti­xar­la qeyd et­di­yi­miz Şu­şa­nın alın­ma­sı da on­la­rın şü­caə­ti sa­yə­sin­də ol­du. Mü­ha­ri­bə­də dö­yüş də var, şə­hid­lik də. Şə­hid­lik adi ölüm de­yil, və­tən, tor­paq, bö­yük…

ətraflı
Həsənova Ruslana Gəncə 

Həsənova Ruslana

Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan ara­sın­da ge­dən elan olun­ma­mış mü­ha­ri­bə­nin 30-cu ili­ni ya­şa­yır­dıq. Er­mə­nis­tan öz çir­kin iş­ğal­çı si­ya­sə­tin­dən əl çək­mir­di, or­du­mu­zu müx­tə­lif vaxt­lar­da iri­çap­lı si­lah­lar­la atə­şə tu­tur­du. Ar­tıq səb­ri tü­kə­nən Ali Baş Ko­man­dan İl­ham Əli­yev sent­yab­rın 27-dən baş­la­ya­raq əks hü­cum əmə­liy­ya­tı əm­ri­ni ver­di. 44 gün­lük və­tən mü­ha­ri­bə­si nə­ti­cə­sin­də 5 şə­hər, 4 qə­sə­bə və 286 kənd və 5 ad­sız yük­sək­lik alın­dı. No­yab­rın 8-də Qa­ra­ba­ğın ürə­yi Şu­şa iş­ğal­dan azad edil­di. 44 gün­lük II Qa­ra­bağ mü­ha­ri­bə­sin­də 3000 hər­bi qul­luq­çu şə­hid, 3000-dən çox hər­bi qul­luq­çu qa­zi ol­muş və 14 nə­fər it­kin düş­müş­dür. Al­lah­dan şə­hid­lə­ri­mi­zə rəh­mət, qa­zi­lə­ri­mi­zə…

ətraflı