İsmayılov ElgünTərtər 

İsmayılov Elgün

27 sent­yabr 2020-ci il sə­hər sa­at 07:00-da part­la­yış sə­si­nə yu­xu­dan oyan­dim. Atam və anam hə­yət­də mal-qa­ra­nı ra­hat­la­yır­dı­lar. Bu güc­lü part­la­yış sə­sin­dən son­ra atam­gil tə­laş­la evə tə­rəf qaç­dı­lar. Mə­nə qorx­ma de­yib, təs­kin­lik ver­di­lər. Mən isə hər şe­yi dərk edir­dim. Ba­şa dü­şür­düm ki, bəd­nam qon­şu­la­rı­mız ar­tıq qu­duz­la­şıb. Bir an­da hər ye­ri ar­til­le­ri­ya si­lah­la­rı­nın səs­lə­ri bü­rü­dü. Dö­yüş təy­ya­rə­lə­ri sə­ma­da gö­rün­mə­yə baş­la­dı. Ha­mı tə­laş içə­ri­sin­də idi. Va­li­deyn­lər uşaq­la­rı­nı sa­kit­ləş­dir­mə­yə ça­lı­şır­dı­lar. Kənd­də çax­naş­ma ya­ran­mış­dı. Mən də bu çax­naş­ma­dan hə­yə­can­la­nır­dım. Bu­na bax­ma­ya­raq qo­ca nə­nə­min atəş səs­lə­rin­dən qorx­du­ğu­nu gö­rən za­man ona “qorx­ma nə­nə, qorx­ma” de­yə­rək sa­kit­ləş­di­rir­dim.

Bu mü­ha­ri­bə bi­zim ra­yon­da və kənd­də çox bö­yük da­ğın­tı­la­ra sə­bəb ol­du. Bi­zim təh­sil al­dı­ğı­mız Meh­man Qa­ra­yev adı­na Qa­raa­ğa­cı kənd tam or­ta mək­tə­bi də cid­di da­ğın­tı­ya mə­ruz qal­dı. Kən­di­mi­zə dü­şən mər­mi­lər ev­lə­ri da­ğıt­dı, mal-qa­ra­la­ra, tə­sər­rü­fa­ta cid­di zi­yan vur­du.

İsmayılov Elgün
Tərtər rayonu Mehman Qarayev adına Qaraağacı kənd tam orta məktəbi –
XI sinif

Əlaqədar yazılar