Mirzəzadə NərminTərtər 

Mirzəzadə Nərmin

27 sent­yabr 2020-ci il. Bu ta­rix heç bir za­man mə­nim yad­da­şım­dan si­lin­mə­yə­cək. Sə­hə­rin gö­zü açıl­ma­mış eşi­di­lən top, pu­lem­yot, sar­sı­dı­cı atəş səs­lə­ri hə­lə də qu­la­ğım­dan get­mə­yib. Er­mə­ni si­lah­lı qüv­və­lə­ri cəb­hə bo­yu əra­zi­lə­ri da­ğıt­ma­ğa, vi­ran qoy­ma­ğa baş­la­dı­lar. Dinc əha­li­ni iri çap­lı si­lah­lar­dan atə­şə tut­du­lar. Mən də er­mə­ni fa­şist­lə­ri­nin tö­rət­di­yi o ha­di­sə­lə­rin şa­hi­di idim. Çün­ki cəb­hə­ya­nı kənd olan Qa­pan­lı kən­din­də ya­şa­yı­ram. Ha­di­sə baş ve­rən gün va­li­deyn­lə­rim bi­zi qon­şu ra­yon olan Bər­də­yə apar­dı. Yol­da in­san­la­rın hə­yə­can do­lu ba­xış­la­rı, hə­lə də nə baş ver­di­yi­ni ba­şa düş­mə­yən kör­pə­lə­rin sə­si­ni unu­da bil­mi­rəm. Elə dəh­şət­li bir səh­nə idi ki, xa­tır­la­maq be­lə is­tə­mi­rəm. Biz hə­lə kənd­dən çıx­ma­mış ev­lə­rin atı­lan si­lah və top­lar­dan yan­dı­ğı­nı gör­dük.

Bər­də ra­yo­nu­na çat­dıq. San­ki ya­ğış­dan çı­xıb yağ­mu­ra düş­dük. Bər­də­yə də ra­ket­lər at­dı­lar. Dinc əha­li­ni qır­dı­lar. Yel­lən­cək­də yel­lən­mək is­tə­yən qız­cı­ğa­zı qa­nı­na bo­ya­dı­lar. Yer-göy ba­şı­ma fır­lan­dı. Ha­ra­da ol­du­ğu­mu bə­zən unu­dur­dum. As­fal­tın üs­tün­də ya­nan ma­şın, in­san, qan və ölüm. Qon­şu­lar bir-bi­ri­nə, bi­zə hər va­si­tə ilə kö­mək edir­di­lər. Çox psi­xo­lo­ji sar­sın­tı­lar ke­çir­dik.

Mən bü­tün həm­ya­şıd­la­rı­ma üzü­mü tu­ta­raq de­yi­rəm ki, heç vaxt er­mə­ni qa­til­lə­ri­nin tö­rət­di­yi qan­lı ha­di­sə­lə­ri unut­ma­yın. Er­mə­ni­lə­rin tö­rət­di­yi fa­ciə­lə­ri so­si­al şə­bə­kə­lər və di­gər yol­lar­la bü­tün dün­ya­ya çat­dır­ma­lı­yıq. Bü­tün dün­ya on­la­rın ter­ror­çu bir mil­lət ol­du­ğu­nu tez­lik­lə bil­mə­li­dir.

Mirzəzadə Nərmin
Tərtər rayonu Qapanlı kənd
tam orta məktəbi – XI sinif

Əlaqədar yazılar