Nəbizadə AyselBərdə 

Nəbizadə Aysel

27 sent­yabr­da Azər­bay­can tor­paq­la­rı­mı­zın azad­lı­ğı uğ­run­da mü­ha­ri­bə­yə baș­la­ma­lı ol­du. Mən­fur düș­mən or­du­muz­la mü­ha­ri­bə apa­ra bil­mə­di­yi üçün gü­nah­sız in­san­la­rı hə­dəf al­dı. Düș­mən mü­ha­ri­bə müd­də­tin­də Gən­cə, Bər­də, Tər­tər, Ağ­dam əra­zi­lə­ri­ni ka­set­li bom­ba­lar və ar­til­le­ri­ya ilə atə­șə tu­tur­du. Er­mə­ni­lər Bər­də­yə 5, 27, 28 okt­yabr gün­lə­rin­də ka­set­li bom­ba­lar ata­raq gü­nah­sız in­san­la­rın hə­ya­tı­na son qoy­du. Hə­lə hə­ya­tı tam ba­șa düș­mə­yən 7 yaș­lı Ay­su da on­la­rın sı­ra­sın­da idi.

Bər­də­yə ilk də­fə 5 okt­yabr­da ra­ket atı­lan za­man ev­də idim. Part­la­yıș sə­si eși­dən ki­mi çö­lə çıx­dım və hə­min an elə bil ki, dün­ya mə­nim üçün da­yan­dı. Düș­mən­dən gü­nah­sız in­san­la­rı qo­ru­maq üçün mək­tə­bi­mi­zin drek­to­ru Tey­mur Hə­mi­dov o in­san­la­ra bi­zim mək­təb­də sı­ğı­na­caq ve­rə­rək kö­mək­lik gös­tə­rir­di. Di­rek­to­ru­muz­la bə­ra­bər mək­tə­bi­mi­zin mü­əl­lim­lə­ri və Bər­də sa­kin­lə­ri də kö­mək­lik edir­dı­lər. Bü­tün bun­la­ra bax­ma­ya­raq heç kəs ra­yo­nu tərk et­mə­di. Biz də or­du­mu­za be­lə dəs­tək ol­duq. Mən­fur düș­mə­nə əra­zi­ni tərk et­mə­yə­rək on­lar­dan qorx­ma­dı­ğı­mı­zı, hər za­man or­du­mu­zun ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu sü­but et­dik. Mü­ha­ri­bə vax­tı çox psi­xo­lo­ji sar­sın­tı­lar ke­çir­dim. La­kin heç vaxt mən və ailə üzv­lə­rim Bər­də­ni tərk et­mə­dik. Bü­tün ya­șa­nan­la­ra bax­ma­ya­raq or­du­muz 44 gü­nə bü­tün tor­paq­la­rı­mı­zı azad et­di. Bü­tün bu qə­lə­bə­ni və se­vin­ci bi­zə ya­șa­dan Ali Baș Ko­man­da­nı­mı­za, șəhid­lə­ri­mi­zə, qa­zi­lə­ri­mi­zə və əs­gər­lə­ri­mi­zə tə­ș­ək­kür­lər edi­rik və qa­rșı­la­rın­da baș əyi­rik. Al­lah bü­tün șəhid­lə­ri­mi­zə rəh­mət et­sin, qa­zi­lə­ri­mi­zə șəfa ver­sin və əs­gər­lə­ri­mi­zi qo­ru­sun.

Və­tən uğ­run­da ölən var­sa, Və­tən­dir! Ya­șa­sın Ali Baș Ko­man­da­nı­mız və or­du­muz.

Qa­ra­bağ Azər­bay­can­dır!

 

Nəbizadə Aysel
Bərdə şəhəri səhid Alı Mustafayev
adına 5 nömrəli tam orta məktəbi –
X sinif

Əlaqədar yazılar