Namazova NəzrinGəncə 

Namazova Nəzrin

44 gün­lük Və­tən mü­ha­ri­bə­si Azər­bay­can xal­qı üçün Zə­fər gü­nü, xe­yi­rin şər üzə­rin­də qə­lə­bə­si və ta­ri­xi əda­lə­tin tən­tə­nə­si­dir.

44 gün­lük mü­ha­ri­bə baş­la­yan­dan bə­ri ar­tıq 2 də­fə er­mə­ni van­dal­la­rı Gən­cə­yə ra­ket zər­bə­si en­dir­miş­di­lər. Üçün­cü­sü və ən dəh­şət­li­si isə okt­yab­rın 11-də ge­cə sa­at 2-də at­dıq­la­rı ra­ket idi. Hə­min vaxt mən öz ota­ğım­da ya­tır­dım. Bir­dən dəh­şət­li bir gu­rul­tu sə­si­nə oyan­dım. Ürə­yim bərk-bərk dö­yü­nür, bo­ğa­zım mən­dən ix­ti­yar­sız qu­ru­yur­du. Mən qor­xu­lu yu­xu gör­dü­yü­mü san­dım, an­caq ev­də va­li­deyn­lə­ri­min ota­ğı­nın işı­ğı­nın yan­ma­sın­dan və səs-küy səs­lə­rin­dən bil­dim ki, nə­sə cid­di bir ha­di­sə baş ve­rib. Va­li­de­yin­lə­rim cəld mə­nim ota­ğı­ma gəl­di­lər, hər iki­si də mə­ni qu­caq­la­yıb sa­kit­ləş­dir­mə­yə ça­lı­şır­dı­lar. Bir ne­çə sa­at içə­ri­sin­də şə­hər­də, biz ya­şa­dı­ğı­mız əra­zi­də tə­ci­li yar­dım, po­lis, yan­ğın sön­dü­rən ma­şın­la­rı­nın səs­lə­ri eşi­dil­mə­yə baş­lan­dı. Bi­zim ya­şa­dı­ğı­mız əra­zi­dən təx­mi­nən bir km mə­sa­fə­yə ra­ket atıl­mış­dı. Bi­zim ev o də­rə­cə zər­bə al­ma­dı­ğın­dan da­ğın­tı yox idi. La­kin ra­ke­tin düş­dü­yü yer dar­ma­da­ğın ol­muş­du. Mən çox qorx­muş­dum. Atam bir qə­dər son­ra ora­ya get­di, anam­la mən isə ya­xın­la­rı­mız­la əla­qə ya­rat­ma­ğa ça­lı­şır­dıq. Bi­zim zəng­lə­ri­mi­zin ca­vab­sız qal­ma­sı bi­zi qor­xu­dur və na­ra­hat edir­di. Da­ha son­ra öy­rən­dik ki, hə­lak olan­la­rın içə­ri­sin­də bi­zim ya­xın­la­rı­mız da olub. Hə­min ge­cə­dən son­ra mən tez-tez yu­xu­dan sək­sə­nib oya­nır­dım, be­lə bir ha­di­sə­nin tək­rar­lan­ma­sı mə­ni çox qor­xu­dur­du. Am­ma mə­ni tə­səl­li edən isə bu vəh­şi­li­yi bi­zə edən­lə­rə qar­şı cəb­hə­də ve­ri­lən la­yiq­li ca­vab idi.

44 gün da­vam edən Və­tən mü­ha­ri­bə­si əs­lin­də müa­sir dövr üçün qı­sa müd­dət de­yil. Çün­ki mü­ha­ri­bə­nin hər də­qi­qə­si, hər saa­tı dəh­şət­li­dir. Da­nıl­maz hə­qi­qət­dir ki, mü­ha­ri­bə­də qə­lə­bə, dö­yüş mey­da­nın­da tö­kü­lən qan­lar he­sa­bı­na qa­za­nı­lır.

Ali Baş Ko­man­da­nın səs­lən­dir­di­yi “Qa­ra­bağ Azər­bay­can­dır!” ifa­də­si or­du­mu­zu hər gün zə­fər­dən-zə­fə­rə apa­ran şüa­ra çev­ril­di. 44 gün­lük haq­lı mü­ba­ri­zə­mi­zin qə­lə­bə ilə ba­şa çat­ma­sı bi­zim ya­ra­la­rı­mı­zı xey­li sa­ğalt­dı. Və­tən üçün ca­nın­dan ke­çən bü­tün şə­hid­lə­ri­mi­zə Al­lah­dan rəh­mət, Qa­zi­lə­ri­mi­zə şə­fa di­lə­yi­rik!

Namazova Nəzrin
Gəncə şəhər 31 nömrəli tam
orta məktəbi – X sinif

Əlaqədar yazılar