Quluyeva TürkanTərtər 

Quluyeva Türkan

27 sent­yabr 2020-ci il sə­hər sa­at­la­rın­da qəf­lə­tən part­la­yış səs­lə­ri eşi­dil­di. Mən­fur düş­mən sə­hər açı­lar-açıl­maz bi­zə qar­şı aman­sız hü­cu­ma keç­di­lər. Part­la­yış səs­lə­ri eşi­di­lən­də ha­mı ki­mi biz də evi­miz­də idik. Ani­dən gə­lən bu səs­lər ha­mı­nı təş­vi­şə sal­mış­dı. An­caq təm­kin­li ol­ma­lı idik. Şə­hə­rin hər tə­rə­fi­nə ard-ar­da bom­ba­lar dü­şür­dü. Psi­xo­lo­ji cə­hət­dən çox sar­sın­tı­lar ke­çir­dik. Mə­nə­vi cə­hət­dən heç bi­ri­miz bu və­ziy­yə­tə ha­zır de­yil­dik. Ha­mı­nın ağ­lın­da bir ne­çə su­al ca­vab­sız şə­kil­də dövr edir­di: ”Nə ola­ca­q? Evi­mi­zə dö­nə bi­­lə­­cə­­yik­­mi­­?”

44 gün­lük mü­ha­ri­bə döv­rün­də rə­şa­dət­li or­du­muz düş­mə­nə heç bir də­qi­qə də bo­yun əy­mə­dən, qəh­rə­man­ca­sı­na öz ad­la­rı­nı qı­zıl hərf­lər­lə ta­ri­xə ya­za­raq tor­pağ­la­rı­mı­zı ge­ri al­dı. Çox çə­tin yol­lar­dan keç­miş ol­saq da, so­nun­da 30 il­lik həs­rə­tə 44 gün ər­zin­də son qo­yul­du. Mü­ha­ri­bə bit­dik­dən son­ra öz tor­pa­ğı­mı­za, ra­yo­nu­mu­za qa­yıt­dıq­da dəh­şə­tə gəl­dik. Şə­hər baş­dan-aya­ğa de­mək olar ki, xa­ra­ba­lı­ğa çev­ril­miş­di. Bi­zim ya­şa­yış məs­kə­ni­mi­zə zə­rər dəy­mə­sə də, ət­ra­fı­mız­da­kı da­ğın­tı­lar ürə­yi­mi­zi pa­ram-par­ça et­di.

Nə­ha­yət, 10 No­yabr gü­nü bü­tün su­al­lar öz ca­va­bı­nı tap­dı. Gün­lər­lə göz­lə­ni­lən su­al­la­rın ca­va­bı! Tə­bii ki, bu qə­lə­bə­yə gö­rə Pre­zi­den­ti­miz İl­ham Əli­yev başda ol­maq­la, cə­sur əs­gər­lər­dən təş­kil olun­muş güc­lü or­du­mu­za borc­lu­yuq. Al­lah bü­tün şəhid­lə­ri­mi­zə rəh­mət elə­sin, Qa­zi­lə­ri­mi­zə şəfa ver­sin.

Çox ya­şa Azər­bay­can əs­gə­ri! Al­lah yar­dım­çın ol­sun!

Quluyeva Türkan
Tərtər şəhər Şikar Şikarov adına
5 nömrəli tam orta məktəbi – X sinif

Əlaqədar yazılar