Rzayeva AyselBərdə 

Rzayeva Aysel

27 sent­yabr 2020-ci il­də an­ti­ter­ror əmə­liy­ya­tı baş­lan­dı. 30 il­lik iş­ğa­la or­du­muz 44 gün­də son qoy­du və tor­paq­la­rı­mı­zı azad et­di.

Bər­də şə­hə­ri 3 də­fə ra­ket hü­cu­mu­na mə­ruz qal­dı.
5 okt­yabr­da Bər­də şə­hə­ri­nə ilk ra­ket zər­bə­si en­di­ril­di. O za­man mən şə­hə­rin mər­kə­zin­də idim. Hə­min an bir an­lıq do­nub qal­dım. Son­ra bax­dım ki, hər kəs tə­laş için­də­dir. Mən tez evə gəl­dim, çox qor­xur­dum. Son­ra bir an­lıq dü­şün­düm ki, biz əgər bu gün qaç­saq öl­kə­mi­zi kim qo­ru­ya­r? Biz bir yer­də ol­ma­lı­yıq. Əs­gər­lə­ri­mi­zə dəs­tək ol­ma­lı­yıq. Axı, on­lar bi­zim üçün, tor­paq­la­rı­mız uğ­run­da vu­ru­şur. Biz mü­ha­ri­bə­nin so­nu­na qə­dər Bər­də­də qal­dıq. Mü­ha­ri­bə­nin so­nu­na qə­dər xal­qı­mı­zın ya­nın­da olan Ali Baş Ko­man­dan İl­ham Əli­ye­vin hər çı­xı­şı bi­zi çox fə­rəh­lən­di­rir­di. Bu mü­ha­ri­bə za­ma­nı çox it­ki­lər ver­dik. An­caq və­tən uğ­run­da dö­yüş­də in­san­lar öl­mür, şə­hid olur­lar.

28 okt­yabr­da Bər­də şə­hə­ri­nə 3-cü də­fə ra­ket atıl­dı. Bu di­gər­lə­rin­dən da­ha dəh­şət­li idi. Gü­nah­sız gənc, qo­ca və uşaq­lar bu fa­ciə­nin qur­ba­nı ol­du­lar. Uşaq­lar bir və ya hər iki va­li­dey­ni­ni itir­di­lər. Axı, on­la­rın gü­na­hı nə idi? Mü­ha­ri­bə ön cəb­hə­də ge­dir­di. An­caq or­du­muz bü­tün bu vəh­şi­li­yin qi­sa­sı­nı al­dı. İl­ham Əli­ye­vin dəs­tə­yi, or­du­mu­zun şü­ca­yə­ti ilə tor­paq­la­rı­mız iş­ğal­dan azad olun­du.

İl­ham Əli­ye­vin de­di­yi ki­mi: “Biz hər bi­ri­miz də­mir yum­ruq ki­mi bir yer­də ol­duq”.

İn­di o tor­paq­lar­da 3000-dən çox şə­hi­din qa­nı var. İl­ham Əli­ye­vin gös­tə­ri­şi ilə o tor­paq­lar ye­ni­dən can­la­nır.

Mən də Ağ­dam­lı­yam. Bir Ağ­dam­lı ola­raq tor­paq­la­rı­mı­zın azad olun­ma­sı­nı, ge­dib ora­la­rı gör­mə­yi çox is­tə­yir­dim. Şü­kür­lər ol­sun ki, o tor­paq­lar azad olun­du və nə­ha­yət, tez bir za­man­da ge­dib o yer­lə­ri gö­rə­cə­yəm. Şə­hid­lə­ri­mi­zin qa­nı yer­də qal­ma­dı. Biz or­du­muz­la, pre­zi­den­ti­miz­lə fəxr edi­rik. Ya­şa­sın Azər­bay­can xal­qı, ya­şa­sın döv­lə­ti­miz!!!

 

Rzayeva Aysel
Bərdə şəhəri Nəriman Nərimanov adına 3 nömrəli tam orta məktəbi – XI sinif

Əlaqədar yazılar